Zamknij

PIT-36 opodatkowanie łącznie z małżonkiem

10:13, 24.12.2018 | Materiał Partnera

Opodatkowanie łącznie z małżonkiem, jest jedną z wygód proponowanych przez ustawodawcę. Podatnicy mogą skorzystać z możliwości przygotowania jednej wspólnej deklaracji, zamiast dwóch druków podatkowych. Może być to rozwiązanie zarówno wygodne, jak i opłacalne finansowo. Jakie są najważniejsze aspekty wspólnego rozliczenia PIT?

Wnioskowy tryb rozliczenia wspólnego

Z założenia, do PIT-36 stosuje się bardzo podobne zasady, co do wspólnego rozliczenia małżonków, jak w przypadku innych deklaracji podatkowych. W tym przypadku, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów. Jednak na wspólny wniosek, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe, mogą być opodatkowani łącznie. Oznacza to w skrócie, że opodatkowanie łącznie z małżonkiem w przypadku PIT-36, następuje wyłącznie na zgodny wniosek podatników. Warto zaznaczyć jednak, że wniosek ten wyraża się bezpośrednio na zeznaniu podatkowym – zaznaczając odpowiednie elementy. Nie potrzeba dodatkowego dokumentu.

Kto może skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów?

Ustawa określa konkretne warunki, kto i w jakich okolicznościach, może złożyć wspólny wniosek o rozliczenie z małżonkiem. Pierwszą kluczową okolicznością, jest pozostawanie w związku małżeńskim. Należy pamiętać, że związek ten powinien trwać przez cały rok podatkowy. Na tą okoliczność ustawodawca przewidział pewne wyjątki, dotyczące wdów i wdowców, którzy pomimo śmierci partnera w trakcie trwania roku podatkowego, mają prawo do rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Drugim elementem, jest konieczność posiadania wspólności majątkowej, również przez cały rok trwania małżeństwa. Dodatkowo, w przypadku wyboru konkretnej deklaracji PIT (np. PIT-36), podatnicy powinni spełniać jej wymogi.

Rozliczenie wspólnego PIT-36

Po spełnieniu wszystkich wymogów, małżonkowie mogą zostać opodatkowani łącznie. Opodatkowanie to następuje od sumy ich dochodów, po uprzednim dokonaniu należących się im odliczeń. Z zasady, w przypadku wspólnego rozliczenia, podatek określa się na imię obojga małżonków, w podwójnej wysokości wyliczonego podatku na osobę. Podatek na osobę odlicza się od połowy łącznych dochodów małżeńskich.

W aspekcie praktycznym, wniosek o wspólne rozliczenie małżonków może zostać złożony (podpisany) tylko przez jednego z nich. Traktuje się go na równi ze złożeniem odpowiedniego upoważnienia. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – nie można go więc w żadnym wypadku traktować dowolnie.

Podsumowanie i rekomendacje

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem, może być bardzo wygodnym sposobem pracy nad rocznym zeznaniem podatkowym PIT-36. Dzięki niemu, podatników czeka mniej pracy oraz możliwość uzyskania lepszych wyników finansowych, a nawet zwrotu z podatku. Warto jednak pamiętać, że opodatkowanie łącznie z małżonkiem zostało oparte na konkretnych zasadach i przepisach, więc należy się ich trzymać. Ewentualne błędy w wspólnym rozliczeniu lub nieuprawnione wykorzystanie tej formy rozliczenia opodatkowania, może mieć konkretne negatywne skutki dla obydwojga podatników, w tym sankcje karno – skarbowe.

(Materiał Partnera)
© krotoszynska.pl | Prawa zastrzeżone